بررسی جامعه‌شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)

  • پژوهشگر: فهیمه بهرامی
  • مقطع: پایان‌نامه کارشناسی ارشد
  • رشته: پژوهش علوم اجتماعی
  • دانشگاه: دانشگاه تهران
  • دانشکده: دانشکده علوم اجتماعی
  • استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی
  • استاد مشاور: دکتر حسین راغفر
  • استاد داور: دکتر سید مهدی اعتمادی‌فرد
  • تاریخ دفاع از پایان نامه: تیر 94

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه ما امروز