کتاب‌شناسی جامعه شناسی تشیع : فراتحلیلی آماری

تحذیر ارقام : فراتحلیلی آماری از وضعیت حوزه‌ مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع در زبان فارسی

 نگاهی فراتحلیلی و آماری به یافته‌های پژوهش کتابشناختی جامعه‌شناسی تشیع که توسط گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع در طول بیش از دو سال گذشته صورت گرفته‌است، نکات قابل توجهی را در مورد ويژگی‌های آثار تولی